Индекс на статията

В редица случаи страната имаща материално предимство, го връща, получавайки в замяна солидни позиционни изгоди. Преимуществото произлиза от така наречената трансформация на преимуществото, тоест преминаване от материално преимущество в позиционно. Нерядко се оказва че това е единствения път за реализиране на материала в повече. Важното е да не се концентрираме върху незначителното материално преимущество, а да бъдем активни, да се борим докрай за всяко поле на шахматната дъска. И тази жажда за борба и победа ще бъде възнаградена!