Индекс на статията

Нестандартни размени

В математиката съществуват две тясно свързани понятия: Равенство и идентичност. Прилагайки математическата терминология можем да различим два вида размени: идентична, предполагаща обмяната на едноименни фигури, и не идентична, т.е. размяната на различен материал, приблизително равен по абсолютна стойност, но имаща различна относителна ценност в дадената ситуация. Не идентичната размяна която се среща в практиката достатъчно често, е разнородна както по материала, така и по стратегически замисъл. Но всичките те, водят към нестандартно съотношение на силите по дъската. При разиграване на позиции с нестандартно съотношение на силите на преден план излиза фантазията на шахматиста, неговото умение да действа в позиции без ясни количествени ориентири. Но именно в борбата в эндшпила при нестандартно съотношение на страните, където привидно конкретните технически знания отстъпват на заден план, знанията на техническите позиции са много важни. Успешното разиграване на сложни эндшпили с нестандартен материален баланс може да се обезпечи само чрез органично съчетаване на фантазията с въображението на шахматиста. Именно точното познаване на онази макар и хипотетична позиция която в обозримо бъдеще след определен брой ходове би възникнала на шахматната дъска, е пътеводната звезда, указваща верният път. Съществуват и редица достатъчно актуални дебютни системи, борбата в които след не идентични размени също протича при необичайно съотношение на силите. Според гросмайстор Шпилман, всички шахматни фигури имат двойна стойност - абсолютна и относителна. Колкото е по-проста ситуацията, толкова е по-ярка абсолютната ценност на фигурите, а колкото е по-неясна, толкова по-голямо значение придобива тяхната относителна ценност.Да разгледаме два примера в които най-могъщата фигура — дамата — се разменя за различни фигури при съхраняване на примерно материално равенство. Разбира се, това се отнася до общоприетата аритметична скала за изчисляване на ценността на шахматните фигури: Дамата — 9 пешки; топа — 5 пешки; леката фигура — 3 пешки. Но тази скала, въпреки че се явява като определен оценовъчен критерий, далеко не винаги може да бъде използвана като крайна оценка на възникналата ситуация.Познаваме два вида размени: Еквивалентни, предполагащи размяна на едноименни фигури, и не еквивалентни, размяна на различен материал, примерно равен по абсолютна стойност. Не еквивалентната размяна се среща достатъчно често в практиката. Тя е разнородна по материала, по техническо оформление, осъществена с помощта на стратегически задачи. Съществуват достатъчно много така наречените технически эндшпилни позиции (например, дама против две или три леки фигури, топ против леки фигури топ против кон и пешка и т.н.), които просто е необходимо да се знаят. Такива позиции помагат на шахматистите по-добре да се ориентират в създаването на плана за игра. За разлика от техническия ендшпил проблемите в играта при нестандартно съотношение на силите в мителшпила са изследвани в много по-малка степен и практически не са систематизирани. Съществуват и редица достатъчно актуални дебютни системи, борбата в които също протича при необичайно съотношение на силите. Да си припомним казаното от гросмайстор Р. Шпилман: Всички фигури имат двойна стойност: абсолютна и относителна. Колкото е по-проста позицията, толкова е по-ярка абсолютната ценност на фигурите, а колкото е по-неясна, толкова по-значителна става тяхната относителна стойност. Водещата нишка образува абсолютната ценност, тъй като тя е постоянна величина в противовес на относителната която се променя и преминава. Тази относителна ценност на фигурите ще бъде главно действащо лице в следващите няколко партии.

Кратка но ярка и характерна партия за борба с разноименни фигури.