Пат:
Това е ситуация в която страната имаща право на ход, не може да го използва, тъй като всичките й фигури и пешки са лишени от възможността да се движат, включително и техния цар който не е шах, тогава резултата от партията ще бъде реми.

Пешечна двойка:
Това са две пешки от един цвят разположени една до друга по съседни вертикали. Например, пешки заемащи полетата, - “d5, e5”.

Пешечна верига:
Пешки от един цвят разположени по диагонал, защитаващи се една друга. Например, бели пешки по полетата “c3, d4, e5”. Пешечната верига е подвижна при условие че едната от тях може да се движи. Тази верига ще бъде блокирана ако срещу всяка бяла пешка има противникова, по полетата, - “c4, d5, e6”.

Пешечна структура:
Тя се определя от разположението на пешките по шахматната дъска. До голяма степен пешечната структура влияе върху избора на плана за игра, върху позицията на фигурите на двете страни, върху понижаването или повишаването на тяхната активност. Възможна е структура с фиксирани пешки, при която движението на пешките е ограничено или невъзможно. Също така се среща, - неопределена пешечна структура при която играта на пешките е в голям периметър. Много от дебютите се характеризират с свои типови пешечни структури, определящи плана за действия на двете страни.

Проходна пешка е тази пред която няма противникова пешка по вертикала. По същия вертикал по който тя може да достигне последния за нея хоризонтал. Така тя получава правото да се превърне в дама или друга фигура.

План за игра:
Разположението на фигурите и пешките трябва да бъде подчинено на плана за развиване на силите, още в дебюта. В средната част от играта избора на план обикновено е свързан в търсене на обекти за атака и организиране тяхното нападение в ендшпила, а така също реализация на преимуществото или неутрализиране превъзходството на съперника. Плана за игра може да бъде кратковременен и дълговременен. Например, - атаката на противниковия цар се явява като основна цел през цялото време от партията. Плана може да се състои от някои примерни етапа като: Създаване на форпост, концентриране на фигурите на царския фланг, пешечен щурм водещ до разрушаване прикритието на неприятелския цар, пряка атака на царя и т.н. При дълговременния план за действия, понякога е възможно да се промени целта на атаката. Например, - атака на дамския фланг може да доведе до разкриване на линия, по която фигурите да се насочат към царския фланг, с цел атака на неприятелския цар.

Прекомерна защита:
Термин въведен в шахматната теория от А. Нимцович. Това е ситуация при която важен пункт около който се разиграват основните събития, се защитава от по-голям брой фигури, от броя на които го нападат. Такава защита в запас с успех може да се използва само при защита на силни пунктове, докато подобна защита на мало-важни обекти може да доведе до пасивна позиция на фигурите.

Прикриване:
Прикриване може да се види В случаите когато се дава шах на противниковия цар и негова фигура застане между него и фигурата даваща шаха, така тя прикрива шаха, като защитава своя цар. Да отбележим че шаха от пешка или кон не може да бъде прикриван. Не са редки случаите когато фигурата която прикрива шаха, дава шах на противниковия цар. Така защитавайки своя цар, - контраатакува. Има случаи в които една фигура заставайки по линия или диагонал прикрива определен пункт или фигура, ги оставя без защита.

Промеждутъчен ход:
Трудно разгадаем в основната си идея. Не-очевиден ход, включен в форсиран вариант или комбинация. Той се играе вместо очевидния, с цел да се извлече допълнителна изгода от позицията. Например: При размяна на фигури, се дава промеждутъчен шах, заставяйки противниковия цар да заеме неизгодна позиция.

Пробив:
Това е ситуация в която чрез жертва на пешка или фигура се разкрива играта в центъра.

Профилактика:
Това е мярка за предпазване от евентуални заплахи или рискове далеко преди те да се появят.

Преимуществото на двата офицера:
Ситуация при която една от страните притежава двойка офицери, а противниковата офицер и кон, или два коня. Това преимущество става очевидно в открити позиции където далекобойните офицери могат да проявят в пълна степен своята сила.

Претоварване:
Термин характеризиращ ситуация в която една или повече фигури не са в състояние да се справят с поставените задачи, което позволява на съперника да проведе типичния тактически прийом - използване на натовареността.

Позиционна жертва:
Стратегически похват с идея - завладяване на инициативата, или постигане на позиционни изгоди като: контрол върху ключови пунктове, завоюване на голямо пространство, разкриване на важни линии и др.

Позиционна игра.
Провеждане на планомерно фигурно маневриране с цел подобряване на своята позиция и влошаване на неприятелската. При маневриране шахматиста трябва да се стреми към активизиране на своите фигури, укрепване на пешечното си разположение, нарушаване фигурното взаимодействие на съперника, създаване на слабости в лагера на противника и т.н. Действията при позиционна игра се определят в общи линии от потребността на позицията. Постигането на победа само чрез позиционна игра не винаги е възможно. При превъзходство в развитието на фигурите, при преимущество на някой участък от дъската, или при отслабена позиция на противниковия цар, е необходимо да се премине към атакуващи действия и комбинационна игра. В противен случай постигнатото преимущество може да бъде пропиляно.

Позиционно реми:
Термин който се отнася за позиция в която е невъзможна реализацията на материалното преимущество, а даже понякога в значително по сила. Такова реми се среща и в композицията като ситуация от етюд, в който разположението на фигурите не позволява силната страна да използва своето огромно преимущество. Наблюдават се някои разновидности на позиционното реми с зруги мотиви като: Крепост, блокада, вечно нападение, повторение на ходовете и т.н.

Позиция:
Разположение на фигурите по дъската, в която е ясно коя страна е на ход.

Правилото за 50-те хода.
Правило съгласно което партията се признава за реми по искане на един от опонентите, ако е установено че през последните 50 или повече хода, не е направен ход с пешка, или не е взета никаква фигура. Това се налага за да не се играе тотално реми-позиция, до изтощаване.

Правилото за триъгълника:
Това е един от способите чрез който Една от страните маневрирайки дава ход на противника, чрез друг порядък на ходовете, без да се променя положението на дъската. Това правило се използва предимно в ендшпила, с цел поставяне противника в положение - цугцванг. Един прост, но класически пример. Бели: kd5, a5, c6. Черни: kc8, a6. При ход на черните, те губят, тъй като на 1. ... kc7, решава 2. kc5. Ако 1. ... kd8 2. kd6 kc8 3. c7 и т.н. За да бъдат черните на ход, белите трябва да маневрират с царя си, използвайки правилото за триъгълника - "c4-d4-d5", или "d4-c4-d5".Такива полета се наричат - "съответствени". На тези полета съответстват полетата "c8, d8, c7". Например: 1. kd4 kd8 2. kc4 kc8 3. kd5 и белите печелят.

Пререждане на ходовете:
Това се получава когато се променя порядъка от ходове от вариант. Пререждането може да окаже значително влияние върху хода на играта. Например, един от вариантите от Испанска партия. 1. e4 e5 2. nf3 nc6 3. bb5 a6 4. ba4 d6 5. d4 b5 6. bb3. Черните изравняват играта посредством - nxd4 7. nxd4 exd4. Ако черните изберат - 6. ... exd4, те ще допуснат промеждутъчния ход - 7. bd5, след който белите получават сериозно преимущество. Има случаи в които пререждането на ходовете не оказва някакво влияние върху позицията.

Рейтинг:
Рейтинга е актуалното ниво за сила на шахматиста, изразено в точков коефициент - "ело", носещ името на Арпад Эло, който пръв е предложил такава система за отчитане постиженията на шахматиста. Така относителната сила на супер-гросмайстора е от 2600 нагоре, на гросмайстора започва от 2500, на международния майстор от 2400, на фиде-майстора от 2300, на майстора от 2200 и т.н. Рейтинга (ело) също се използва за оценяване силата на енджините. Най-силните енджини към настоящата година (2014) достигат рейтинг до 3300.

Размяна:
Ход чрез който се дава собствена фигура за същата или равна по еквивалентност фигура на съперника. Размяната на неприятелски атакуващи фигури, обикновено облекчава защитата. При атака размяната на отбраняващи фигури обикновено отслабва съпротивата на защитаващата се страна. Размяната на слаба фигура за силна, усилва позицията, а размяната на равностойни фигури, по правило помага за реализацията на материалното преимущество.

Реализация на преимуществото:
Реализацията на материалното преимущество служи за постигане на победа. Обикновено се постига посредством опростяване на позицията и преминаване в ендшпил, където даже една пешка повече може да реши изхода от партията. Реализацията на материалното преимущество е важен показател за майсторството на шахматиста. Не по-малко важно е умението да се реализира позиционното преимущество. За нарушаване позиционното равновесие, способите могат да бъдат различни като: Постигане позиционно преимущество в центъра, владеене на открити линии, наличие на силни пунктове, фиксиране на редица слабости в лагера на съперника и т.н. За реализиране на позиционното преимущество характерни мотиви могат да бъдат, - атака на царя, превръщане на пешката в дама и др. Класическия метод за реализиране на позиционното превъзходство се заключава в усилване позицията на собствените фигури, печелейки позиционни изгоди и нарушаване взаимодействието на неприятелските сили. Владеенето на техниката на реализация на позиционното преимущество е главно условие за усъвършенстване играта на шахматиста.

Ренген:
Това е ситуация в която една далекобойна фигура напада няколко противникови фигури, разположени по същата линия или диагонал с нея. Така в случай че една от тези фигури, излезе от обсега на атакуващата, то стоящата зад нея фигура попада под пряк удар. В кои случаи далекобойните фигури могат да осъществяват ренген на неприятелските. Например, когато царят е шах и той е принуден да отстъпи, под удар попада фигурата стояща зад него по посока на нападението. Такъв ренгенов удар може да се получи и без участието на царя. Това става когато тежка фигура е заплашена и след нейното принудително отстъпление намиращата се зад нея по-маловажна фигура става жертва на нападението. Този мотив има известна връзка с тактическия прийом "свръзка".

Рокада:
Едновременно преместване на царя и топа , което може да бъде осъществено от всяка една от страните само по един път. Царят се премества през две полета по посока на топа, който застава на съседното поле от другата страна на царя. Рокадата на царския фланг се нарича - малка, или къса. При запис на партия се обозначава (0-0(. Рокадата на дамския фланг се нарича - голяма, или дълга. Обозначението й е (0-0-0). Рокадата е невъзможна в случаите: 1. Когато царят и топа са правили ход, 2. Когато между рокиращите цар и топ има фигура, 3. Когато царят е под шах, 4. Когато в резултат на рокадата царят се оказва под удар, 5. Когато царят преминава през поле атакувано от неприятелска фигура.

Стратегия:
Дългосрочен план за реализация, състоящ се от конкретни ходове и операции. Общата линия на стратегията се определя преди всичко от изискванията на позицията, включващ в себе си оценка и разбира се, с основна идея борба за победа, или постигане на реми.

сдвоени пешки:
Наричаме пешки от един цвят, разположени по един вертикал. Често пъти те се явяват като съществена слабост в позицията, особено в ендшпила.

Сеанс:
Това е вид масово шахматно състезание където шахматист със звание играе едновременно против няколко, десетки, а даже срещу стотици съперници. По правило той играе всичките си партии с белите фигури. Според Алехин, - за шахматния майстор, даването на сеанс представлява определено изпитание с голяма стойност. По отношение на дебютната теория и техника, за него сеанса се явява полезна подготовка за сериозни състезания. По време на сеанса той може да види хитра защита, необичайна маневра, което може да го доведе до нови идеи. Допускайки грешки майстора може да се упражнява в използване грубите грешки на участниците в остри ситуации. Един от най-талантливите сеансьори на 20-ти век е бил Х. Р. Капабланка, който е дал 491 сеанса. изиграните партии са 13545 от които 11912 спечелени, 570 загубени, 1063 равни.

Слаб пункт:
Поле което се намира под контрола на неприятелските фигури, откъдето те могат да осъществяват стратегически и тактически заплахи. Обикновено слаб пункт се създава в резултат на движението на пешките. Това може да възникне още в дебюта. Завладяването на слаб пункт обичайно води до позиционно преимущество.

Симетрична позиции:
Такива позиции се получават най-вече в дебюта, когато един от съперниците буквално повтаря ходовете на другия. Такова повтаряне на ходовете в практическа партия е крайно опасно и затова партии от практиката рядко се срещат.

Тактика:
Тактиката е процес в който се използва предимно комбинация за постигане на преимущество, победа или за достигане до реми. Тактиката включва в себе си редица разнообразни похвати като: завличане, отвличане, двоен удар, открит шах, унищожаване на защитника и др.

тих ход: Не са редки случаите когато един ход може да промени рязко характера на позицията. Такъв ход се нарича "тих". На пръв поглед изглежда пасивен, но той всъщност е неприятен, трудно забелижим и предвидим за противника.

Темп:
Темпа в шахматната борба можем да разбираме в два смисъла. Единия, се отнася за темп, с който се развива определено събитие. Например, бавен, или бърз темп на играта. В другия смисъл това понятие се разглежда като отделен ход. Например, спечелване на темп с цел изпреварване на противника в развитието с един ход. Загуба на темп, разбираме в случаите когато една фигура вместо да отиде на нужното поле в един ход, го прави в два.

Трикратно повторение:
При трикратно възникване на една и съща позиция, състезателят който е на ход има право да претендира за прекратяване на партията и зачитането й за реми.

а-де-к л-о у-ш Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница